.: تاریخ ارسال مطلب : چهارشنبه 20 تیر‌ماه سال 1386 :.

امروز مرگ رو شنیدم. از چهار قدمی ما گذشت.