قضاوت
.: تاریخ ارسال مطلب : دوشنبه 18 دی‌ماه سال 1385 :.

 

-رئیس سرخ پوستان خدای خودش را اینطور قسم میدهد:

 ای خدای بزرگ به من کمک کن که هر وقت خواستم در مورد راه رفتن دیگری قضاوت کنم قدری با کفشهای او راه بروم.

-از گابریل گارسیا مارکز می پرسند اگه بخوای یه کتاب صد صفحه ای در مورد امید بنویسی، چی می نویسی؟ می گه 99 صفحه رو خالی می ذارم. صفحه ی آخر سطر آخر می نویسم امید آخرین چیزی است که می میرد.

- و آخر اینکه زندگی سخت نیست .ما سختش میکنیم.